skip to main content

Bell Schedule

Kuda, Hewan, Binatang Menyusui               Hemmerling Elementary School          Gambar Vektor Gratis: Sekolah,

Bell Schedule


             School Opens - 8:15 AM          Breakfast - 8:25-8:55 AM   

          Warning Bell - 8:55 AM          Class Begins - 9:00 AM


                    Kindergarten                  First/Second                   Third                    Fourth/Fifth


          Lunch:    11:25 AM - 12:05 PM        12:05 - 12:45 PM         12:45 - 1:25 PM        12:45 - 1:25 PM


          Recess:     1:30 - 1:45 PM                 1:45 - 2:00 PM            2:00 - 2:15 PM          2:05 - 2:15 PM


          Dismissal - Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 3:10 PM

 
  Dismissal - Wednesday: 1:45 PM